GDPR

GDPR
Informácie o spracovaní osobných údajov
V súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti občianskeho združenia InkluCiTy (ďalej len „Združenie“), vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“).

V tomto dokumente Vám Združenie poskytuje informácie o účele, podmienkach a spôsoboch spracovania osobných údajov a právach dotknutých osôb.

Identifikačné a kontaktné údaje n.o.
Názov: InkluCiTy
Sídlo: Raij 305, 92527 Veľký Grob
IČO: 50629191
Kontaktný e-mail: inklucity@gmail.com
Zodpovedná osoba: Lucia Rosáková

Rozsah spracovanie vašich osobných údajov
Združenie bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli. Združenie bude spracovávať vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu a vlastnoručný podpis.

Účel spracovania vašich osobných údajov
Združenie bude vaše osobné údaje spracovávať za účelom evidencie členov Združenia a zasielania informácií o aktivitách Združenia.

Právny základ spracovanie osobných údajov
Právnym základom spracovania je váš súhlas a skutočnosť, že vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie účelu neziskových aktivít Združenia s ním spojených. Osobné údaje sú spracované v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 – (ďalej ako „GDPR“).

Doba, po ktorej budú vaše osobné údaje spracovávané
Združenie bude vaše osobné údaje spracovávať, kým súhlas neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to odoslaním požiadavky na inklucity@gmail.com alebo písomne na adresu Združenia. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Osoby s prístupom k vašim osobným údajom
K vašim osobným údajom budú mať prístup poverení pracovníci Združenia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktorí budú dostatočne chrániť vaše práva a vaše osobné údaje. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

Kontaktné údaje správcu
Združenie môžete kontaktovať na email: inklucity@gmail.com. Združenie je oprávnené požadovať preukázanie vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

Vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, namietať alebo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazaní a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Právo namietať
Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať Združeniu. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu zameranému na e-mailový marketing viažúci sa na neziskové aktivity Združenia, Združenie osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk .

Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutie osobných údajov
Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozia vám žiadne sankcie. Zároveň Vás však nemôžeme evidovať ako člena nášho občianskeho združenia ani Vás kontaktovať za účelom informovania o organizovaní Valného zhromaždenia, ani akcií organizovaných združením, ani so zasielaním informačných e-mailov.

Vo Veľkom Grobe, dňa 25. 5. 2018